Contact

Algemene voorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Time for Nature

De belangrijkste punten van de algemene voorwaarden hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

 • Klanten betalen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel. Time for Nature zal je bestelling uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aan u leveren (mits voorradig).
 • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpikken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal artikelen. De webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten.
 • Als het product niet aan je verwachtingen voldoet heb je het recht op retour zenden binnen 8 dagen. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper.

Door bij Time for Nature een bestelling te plaatsen, geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Time for Nature akkoord gaat. Time for Nature heeft het recht haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van 1 maand. Als je artikelen ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit direct aan Time for Nature te melden.

Artikel 1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Time for Nature gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Time for Nature opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs/Verzendkosten

 • De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpikken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal artikelen. De webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten.
 • De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

 • Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door Time for Nature opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Time for Nature geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Time for nature behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Time for Nature moverende redenen te weigeren. Producten van Time for Nature mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik.
 • Time for Nature heeft het recht om de service naar klanten die producten van Time for Nature gebruiken voor onrechtmatige activiteiten stop te zetten.

Artikel 5. Reclamaties en aansprakelijkheid

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Time for Nature daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Time for Nature de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen acht (8) dagen na aflevering aan Time for Nature te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor Time for Nature. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Time for Nature.
 • Goederen die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen.

Artikel 6. Betaling

Nieuwe klanten dienen de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel te voldoen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De door Time for Nature geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Time for Nature volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Intellectuele en industrieele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Time for Nature geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Time for Nature garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Time for Nature, dan wel tussen Time for Nature en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Time for Nature, is Time for Nature niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Time for Nature ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Time for Nature gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Time for Nature gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Time for Nature deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Time for Nature en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Overig

Deze voorwaarden bestaan uit 13 artikelen.
Time for Nature
Kortestraat 3
6811 EN Arnhem
Nederland
+31267023864
info@timefornature.nl
www.timefornature.nl
IBAN: NL86 RABO 0120 7474 05
KvK: 58129472
BTW: NL852887413B01

1 échte winkel
Gratis verzending vanaf €39,-
Grootste collectie houten horloges
Veilig online betalen